龙王捕鱼2打龙王炮技巧

MasterFy Translations Ltd.

[email protected]
O firmie

Firma MasterFy Translations sp. z.o.o. jest podmiotem zarejestrowanym w szanghajskiej Izbie Przemys?owo-Handlowej, ?wiadcz?cym profesjonalne us?ugi t?umaczeniowe w wielu j?zykach dla klientów na ca?ym ?wiecie. Firma jest cz?onkiem Chińskiego Stowarzyszenia T?umaczy. W firmie t?umaczeniowej MasterFy pracuj? byli mened?erowie projektów, dostawcy us?ug, pracownicy z du?ym do?wiadczeniem z zakresu IT oraz edytorzy, którzy wcze?niej sprawowali funkcje kierownicze w du?ych firmach ?wiadcz?cych us?ugi t?umaczeniowe i lokalizacyjne. Posiadaj? oni ogromne do?wiadczenie z zakresu praktycznych t?umaczeń i zarz?dzania du?ymi projektami. Jako?? i poziom oferowanych t?umaczeń zyska?y aprobat? i przychylno??, jak równie? zaufanie klientów. Wszystko to przyczyni?o si? do polepszenia naszego wizerunku i presti?u. Firma ?wiadczy us?ugi t?umaczeniowe z zakresu t?umaczeń pisemnych z ró?nych j?zyków, lokalizacji oprogramowania, lokalizacji stron internetowych, t?umaczeń audycji i telewizyjnych, konferencji i spotkań biznesowych, t?umaczeń konsekutywnych i symultanicznych, t?umaczeń multimedialnych, Desktop Publishing (DTP), testowania oprogramowania, treningów i szkoleń dla t?umaczy, outsourcingu, sprz?tu do t?umaczenia symultanicznego i t?umaczeń przysi?g?ych.

Ka?dy z naszych t?umaczy zosta? poddany próbnym testom na t?umaczy i oceniony merytorycznie przez do?wiadczonych mened?erów projektów i t?umaczy. Wy?onili?my najlepszych w swoim zawodzie, ho?duj?c zasadzie, ?e jako?? jest najwa?niejsza. 80% naszych t?umaczy ma tytu? magistra lub doktora, minimum sze?cioletnie do?wiadczenie z zakresu t?umaczeń i wiedz? w zakresie poszczególnych dziedzin. Ka?dy w zespole naszych t?umaczy posiada nieprzeci?tne umiej?tno?ci j?zykowe z zakresu wypowiedzi ustnej i pisemnej. Rzetelno??, staranno??, pragmatyzm, obopólna korzy??, obiektywno?? i sprawiedliwo?? cechuj? nasze sta?e podej?cie. Dba?o?? o najwy?sz? jako?? i dobr? reputacj? firmy, dostarczanie us?ug t?umaczeniowych w ustalonym czasie oraz troska o klienta wpisuj? si? w nasz niezmienny idea? pracy.

Firma posiada akredytacj? ró?nych ambasad i oficjalnych urz?dów i pos?uguje si? "piecz?ci? t?umacza”. Oferujemy us?ugi t?umaczeniowe z j?zyka chińskiego na inne j?zyki obce oraz z innych j?zyków obcych na j?zyk chiński. Wykonujemy profesjonalne t?umaczenia koreańskie, angielskie, japońskie, niemieckie, francuskie, rosyjskie, hiszpańskie, portugalskie, w?oskie, arabskie, holenderskie, tureckie, tajskie, malajskie, indonezyjskie, perskie (farsi), wietnamskie, greckie, hindi, hebrajskie i inne (ponad 100 j?zyków).

Do tej pory wykonali?my us?ugi t?umaczeniowe dla ponad 10 tysi?cy przedsi?biorstw, instytucji i osób prywatnych. Co wi?cej, od d?ugiego czasu wspó?pracujemy z wieloma krajowymi (chińskimi) firmami high-tech i firmami programistycznymi. Naszymi klientami s? Microsoft, IBM, Siemens, Volvo, GM, Panasonic, Samsung, Sony, Bank of China, Lenovo, China Merchants Bank, Huawei, BYD, UFIDA, China Telecom, China Mobile. Zadowolenie klienta jest si?? do dzia?ania. Naszym celem jest ?wiadczenie profesjonalnych us?ug charakteryzuj?cych si? wysok? jako?ci?. Wszystkich naszych klientów, bez wgl?du na to, czy s? to osoby indywidualne czy firmy z listy 500 najpot??niejszych przedsi?biorstw ?wiata opublikowanej przez magazyn Fortune, traktujemy jednakowo, dostarczaj?c zgodnych ze ?cis?ymi wymaganiami i utrzymuj?cych wysokie standardy satysfakcjonuj?cych us?ug t?umaczeniowych.

Skontaktuj si? z nami:

Tel: +86-21-63802116

MasterFy Translations sp. z.o.o. Adres: lokal 16C02, Blok C, pi?tro 16, China World (Yitianxia) Mansion,
130 Hengfeng Road,
200070 Szanghaj
Chiny
Tel: + 86-21-63802116
Faks: + 86-21-51010666
E-mail: [email protected] Strona
WWW: http: //www.bekdlp.tw

Lista klientów

T?umaczenia w j?zykach:

 • chiński uproszczony
 • chiński tradycyjny
 • angielski
 • japoński
 • koreański
 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski
 • hiszpański
 • portugalski
 • w?oski
 • arabski
 • holenderski
 • turecki
 • tajski
 • malajski
 • indonezyjski
 • perski
 • wietnamski
 • grecki
 • hindi
 • urdu
 • szwedzki
 • duński
 • polski
 • czeski,
 • filipiński
 • bengalski
 • hebrajski
 • tybetański
 • birmański
 • mongolski
 • w?gierski
 • jawajski
 • irlandzki
 • islandzki
 • macedoński
 • serbski
 • bu?garski
 • nepalski
 • laotański
 • fiński
 • ujgurski
 • litewski
 • chorwacki
 • estoński
 • ukraiński
 • kazachski
 • walijski
 • norweski
 • ?aciński
 • romski
 • ormiański
 • rumuński
 • khmeski
 • kirgiski
 • kaszmirski
 • tad?ycki
 • gruziński
 • ?otewski
 • tamilski
 • hausa
 • s?owacki
 • s?oweński
 • syngaleski
 • paszto
 • suahili
 • kurdyjski
 • flamandzki
 • albański
Wi?cej

Zakres us?ug:

 • T?umaczenia przetargów
 • t?umaczenia umów
 • t?umaczenia broszur i prospektów
 • t?umaczenia techniczne in?ynieryjne
 • t?umaczenia stron internetowych
 • t?umaczenia obs?ugi sprz?tu i maszyn
 • t?umaczenia produktów elektronicznych
 • t?umaczenia z dziedziny budownictwa i architektury
 • t?umaczenia dokumentów
 • t?umaczenia reklam
 • t?umaczenia z zakresu przemys?u chemicznego
 • t?umaczenia medyczne i farmaceutyczne
 • t?umaczenia z zakresu ekonomii
 • t?umaczenia z zakresu komunikacji
 • t?umaczenie oprogramowania
 • t?umaczenia z zakresu motoryzacji
 • t?umaczenia z zakresu finansów, t?umaczenia prawnicze
 • t?umaczenia z zakresu elektryki
 • t?umaczenia patentów
 • t?umaczenia z zakresu energetyki (ropa naftowa)
 • t?umaczenia z zakresu ?elaza i stali
 • t?umaczenia z zakresu metalurgii
 • t?umaczenia z zakresu energetyki
 • ?umaczenia dotycz?ce ochrony ?rodowiska
 • t?umaczenia z zakresu biologii
 • t?umaczenia z zakresu lotnictwa
 • t?umaczenia dotycz?ce ?ywno?ci
 • t?umaczenia z zakresu odzie?y
 • t?umaczenia z zakresu w?ókiennictwa
 • t?umaczenia druku
 • t?umaczenia z zakresu rolnictwa
 • t?umaczenia z zakresu hydrologii
 • t?umaczenia zwi?zane z gospodark?
 • t?umaczenia papierów i dokumentów
 • t?umaczenia z bran?y ubezpieczeń
 • t?umaczenia z bran?y IT
 • t?umaczenia z zakresu dzia?ań na polu kultury
 • t?umaczenia edukacyjne
 • t?umaczenia literackie
 • t?umaczenia zwi?zane z turystyk?
 • t?umaczenia biznesowe
 • t?umaczenia zwi?zane z transportem
 • t?umaczenia z bran?y logistyki
 • t?umaczenia z nauk spo?ecznych
 • t?umaczenia wiadomo?ci
 • t?umaczenia dokumentów
 • t?umaczenia z zakresu kosmetyki i kosmetologii
 • t?umaczenia komunikacyjne
 • t?umaczenia zwi?zane z naukami medycznymi
 • t?umaczenia z zakresu sportu
 • t?umaczenia z zakresu elektryczno?ci
 • t?umaczenia tekstów drukowanych
 • t?umaczenia gazet, t?umaczenia z obszaru handlu zagranicznego
 • t?umaczenia z zakresu geologii, t?umaczenia dotycz?ce statków
 • t?umaczenia zwi?zane z petrochemi?
 • t?umaczenia zwi?zane z modelami i odlewami
 • t?umaczenia dotycz?ce form metalu
 • t?umaczenia dotycz?ce wyposa?enia
 • t?umaczenia farb
 • t?umaczenia zwi?zane z tematyk? mostów
 • t?umaczenia zwi?zane z tematyk? tuneli
 • t?umaczenia zwi?zane z tematyk? wiz dla stdentów
 • t?umaczenia wystaw
 • ?umaczenia multimedialne
 • t?umaczenia zwi?zane z wprowadzaniem tekstu/kodowaniem znaków
 • t?umaczenia desktop publishing (DTP) oraz us?ugi t?umaczeniowe pisemne
 • ustne i lokalizacyjne
Wi?cej
龙王捕鱼2打龙王炮技巧 企业管理硕士考试科目 竞彩足球比分直播新浪旧版 中原河北麻将怎么老输 金融投资工具是什么 开奖3d开奖结果 竞彩比分直播旧版 河北十一选五基本走 新浪竞彩比分直播 3d开奖结果今天 2019股票配资平台哪个最好 河北数嘴麻将 天津十一选五 河北麻将怎么胡牌 山东十一选五 澳客网竞彩篮球比分直播 企业管理学第三版